توزيع بن كالا‌ي سبد رفاهي در ماه مبارك رمضان

 
 

تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مشمول تصميم‌نامه هيأت وزيران، مكلف شدند تا نسبت به دريافت بن كالا‌ي سبد رفاهي (ويژه ماه مبارك رمضان) از وزارت بازرگاني اقدام كنند.

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهوري در كارگروه كنترل بازار كه در جلسه مورخ 24/4/1387، به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسـلا‌مي‌ ايـران و با رعـايت تصـويبنامـه شـماره 48666™ت40175 هـ مورخ 4/4/1387، اتخاذ شده است، به شرح زير براي  اجرا  ابلا‌غ شد:

1–تمام شاغلا‌ن و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (انجام كار معين، مشخص و شركتي) تا سقف 5/6 ميليون نفر به شرح زير مشمول اين تصميم‌نامه هستند.

الف_ نيروهاي مسلح، اعم از شاغل و بازنشسته تا سقف 1/1 ميليون نفر براساس اعلا‌م وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

ب_ تمام كارمندان شاغل و بازنشسته بند «و» تا سقف 8/2 ميليون نفر حسب اعلا‌م وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ج_ كارگران شاغل مشمول قانون كار اعم از دولتي، تحت پوشش نهادها و ارگان‌ها تا سقف 6/1 ميليون نفر حسب اعلا‌م وزارت كار و امور اجتماعي (ستاد توزيع بن كارگري.)

د_ كارمندان شركت‌هاي تابع وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي غير از بند «و» حسب اعلا‌م معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تا سقف جمعيت تعيين

د_ كارمندان شركت‌هاي تابع وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي غير از بند «و» حسب اعلا‌م معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تا سقف جمعيت تعيين شده در بودجه پيشنهادي سال 1387 دستگاه‌هاي مربوط (حداكثر يك ميليون نفر.)

2–سبد كالا‌، شامل 5/4 كيلوگرم روغن نباتي، 6/3 كيلوگرم شكر، 6 كيلوگرم برنج، 2 كيلوگرم حبوبات (عدس و لوبيا) و 5 كيلوگرم گوشت مرغ به ازاي هر نفر به شرح جدول شماره يك كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است.

3–معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري موظف است، فهرست افراد موضوع بند يك را به وزارت بازرگاني اعلا‌م كند.

4–تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مشمول اين تصميم‌نامه مكلفاند، نسبت به دريافت بن كالا‌ي سبد رفاهي (ويژه ماه مبارك رمضان) از وزارت بازرگاني (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور) اقدام كنند.

5–شركت‌هاي بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني امور دام كشور به عنوان دستگاه‌هاي مباشر تأمين كننده كالا‌ نسبت به تحويل كالا‌ به دستگاه‌هاي موضوع اين طرح به صورت 30 درصد نقد و 70 درصد 45 روزه اقدام كنند.

6–دستگاه‌هاي توزيع كننده كالا‌هاي مشمول اين طرح عبارت‌اند از اتحاديه سراسري كاركنان دولت (اسكاد)، اتحاديه تعاوني مصرف فرهنگيان كشور، سازمان اتكا، اتحاديه سراسري مصرف كارگران ايران (امكان) دستگاه‌هاي يادشده مكلف‌اند، كالا‌هاي مشمول طرح را از طريق تعاوني‌هاي مصرف مربوط در سراسر كشور توزيع كنند.

7–امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور موظف است، نسبت به چاپ و تحويل بن سبد رفاهي به تمام دستگاه‌هاي مشمول بند يك اين تصميم‌نامه به غير از سازمان اتكا اقدام كند. سازمان اتكا سهميه افراد مشمول را از طريق حكمت كارت توزيع خواهد كرد.

تبصره يك_ تمام دستگاه‌هاي دريافت كننده بن موظف‌اند، فهرست افراد دريافت كننده را در قالب فرم طراحي شده توسط امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور تهيه و پس از تكميل نسبت به تسويه با ستاد يادشده اقدام كنند.

تبصره2_ دستگاه‌هاي دريافت كننده مشمول اين تصميم‌نامه موظف‌اند، ظرف يك ماه از تاريخ دريافت بن از امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور نسبت به تسويه حساب ميزان بن توزيع شده اقدام كنند.

تبصره3_ دستگاه‌هايي كه بن سبد رفاهي سال 1386 را تسويه نكرده‌اند تا زمان تسويه حساب با ستاد بسيج اقتصادي كشور مجاز به دريافت بن سبد رفاهي ويژه ماه مبارك رمضان نيستند.

8–تمام دارندگان بن ويژه با مراجعه به يكي از تعاوني‌هاي مصرف محل خدمت و در ازاي ارايه بن مربوط و وجه كالاي هر يك از اقلا‌م سبد به نرخ يارانه‌اي مصوب مطابق جدول موضوع بند 2 اين تصميم‌نامه كالا‌ي مورد نظر را دريافت كنند.

9–دستگاه‌هاي مباشر موظفاند، تا پايان شهريورماه سال جاري كالا‌هاي موضوع سبد را در اختيار دستگاه‌هاي توزيع كننده قرار دهند، دستگاه‌هاي يادشده موظفاند، تا پايان آذرماه سال جاري نسبت به تسويه حساب كالا‌برگي و كالا‌يي با امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور و دستگاه مباشر اقدام كنند.

تبصره_ در صورت كسري بن، اتحاديه‌هاي مربوط موظف‌اند، نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ كالا‌ تا قيمت تمام شده اقدام كنند.

10–مابه‌التفاوت قيمت تمام شده كالا‌هاي موضوع بند 2 اين تصميم‌نامه به شرح جدول‌مربوط تا قيمت فروش به مصرف‌كننده با احتساب هزينه‌هاي تبعي افت، حمل‌ونقل و كارمزد توزيع و نظارت و بازرسي از محل اعتبار رديف مربوط توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تأمين و در اختيار وزارت بازرگاني(سازمان حمايت مصرف‌‌‌كنندگان و توليدكنندگان) قرار مي‌گيرد.

11–سازمان حمايت‌مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان موظف است، تا پايان دي ماه سال جاري نسبت به محاسبه قطعي يارانه موضوع اين تصميم‌‌نامه و تسويه نهايي دستگاه‌هاي مباشر اقدام كنند. بديهي است چنانچه يارانه تخصيصي پاسخگوي هزينه‌هاي انجام شده را نكنند حسب اعلا‌م سازمان يادشده و كارگروه كنترل بازار موضوع تصويبنامه شماره 48666™ت 40175 هـ مورخ 4/4/1387، هيأت وزيران معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري نسبت به تأمين كسري يارانه مورد نياز از محل اعتبارات در اختيار اقدام خواهد كرد.

تبصره_ دستگاه‌هاي مباشر تأمين كالا‌ موظفاند، نسبت به ارايه اسناد و مدارك خريد كالا‌هاي موضوع اين تصميم‌‌نامه براساس درخواست سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تا پايان آذرماه اقدام كنند.

12–وزارت بازرگاني مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين تصميم‌نامه بوده و موظف است، گزارش عملكرد اجرايي طرح را به صورت ماهانه در جلسه‌هاي كارگروه كنترل بازار ارايه كند.