احداث سد و نيروگاه برقابي هزاردستان مازندران

 
 

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 13/9/1389 كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 100/20/60341 مورخ 6/9/1389 وزارت نيرو و به استناد جزء (1) بند «ج» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383- تصويب نمود:

طرح احداث سد و نيروگاه برقابي هراز مازندران مشروط به رعايت موارد زير قابل اجرا مي‌باشد:

1-      حداكثر معادل ارزي مبلغ دو هزار و يكصد و چهل و چهار ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (000ر000ر171ر144ر2) ريال تسهيلات به صورت خالص و هزينه‌هاي تبعي معادل ارزي مبلغ ششصد و نود و نه ميليارد و سي و پنج ميليون (000ر000ر035ر699) ريال از محل تسهيلات موضوع جزء «الف» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور اختصاص يابد.

2-      تأييديه توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اخذ شود.

3-      تأييديه سازمان حفاظت محيط‌زيست اخذ شود.

4-      تسهيلات دريافتي براساس جدول پيوست كه تأييد شده به مهر «دفتر هيأت دولت» است، با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بازپرداخت شود.

5-      رعايت مفاد قانون «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375-» در اجراي طرح الزامي است.

6-      وزارت نيرو موظف است گزارش پيشرفت كار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارايه كند.

اين مصوبه با شماره 223029/45704 در تاريخ 6/10/1389 به وزارت نيرو، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري ابلاغ شده است.

 

(زمان‌بندي دريافت تسهيلات)

                                                                                    واحد: ريال

مبلغ

سال

101507010000

1390

90764070000

1391

212379660000

1392

351073770000

1393

722118390000

1394

666337740000

1395

2144171000000

جمع

                                                    نرخ تسعير: هر يورو معادل 13773 ريال.

 

جدول يك- طرح احداث سد و نيروگاه برقابي هراز مازندران، با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (زمان‌بندي بازپرداخت تسهيلات دريافتي)

جمع

هزينه‌هاي تبعي

اصل تسهيلات

سال

568641000000

187893000000

380748000000

1396

568642000000

165239000000

403403000000

1397

568641000000

141236000000

427405000000

1398

568641000000

115805000000

452836000000

1399

568641000000

88862000000

479779000000

1400

2843206000000

699035000000

2144171000000

جمع

نرخ تسعير: هر يورو معادل 13773 ريال.